GESTIÓ DEL PLASMA PER A LA FABRICACIÓ D’HEMODERIVATS FARMACÈUTICS

Els hemoderivats farmacèutics són medicaments a base de constituents sanguinis que es preparen industrialment, entre aquests destaquen l'albúmina, factors de coagulació i immunoglobulines d'origen humà, que permeten el tractament de nombroses patologies als hospitals. La matèria primera utilitzada per a la fabricació d'aquests medicaments és el plasma d'origen humà, que fa que siguen medicaments especials, per la seua disponibilitat limitada, ja que no es poden obtindre pels mètodes convencionals de síntesi química.

Les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i del Consell d'Europa en el camp de la sang i hemoderivats que tenen per objecte una major seguretat en la seua utilització han promogut des de fa anys la consecució de l'autoproveïment en cada país i un major control i seguretat de la sang i plasma procedents de donants altruistes.

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV), a través del seu Programa de transformació de plasma en hemoderivats manufacturats, intenta promoure en el seu àmbit la consecució de la màxima autosuficiència possible en aquests fàrmacs derivats del plasma amb la màxima seguretat i garantia de qualitat.

 

Obtenció

Tot el plasma fresc que s'obté del fraccionament de la sang total en els seus diferents components i  que no es necessita per a la transfusió dels malalts als hospitals s'envia a la indústria farmacèutica per a la seua transformació en medicaments. El plasma que s'obté directament mitjançant processos d'afèresis també s'utilitza per a l'obtenció dels hemoderivats farmacèutics que són distribuïts a tots els hospitals de la Comunitat Valenciana.

Els productes i presentacions disponibles són:

  • Albúmina humana al 20 %, vial 50 ml
  • Immunoglobulina Inespecífica Humana IV, vial 10 g (IGIV)
  • Factor VIII Humà, vial 1.000 UI
  • Factor IX Humà, vial 1.000 UI
  • Alfa-1-antitripsina, vial 1 g

 

Resultats

La consecució de l'autosuficiència en aquests fàrmacs a mitjà termini és un repte molt difícil, sinó impossible, d'aconseguir, ja que la demanda per part dels hospitals excedeix de la capacitat d'obtenció de plasma per part del Centre de Transfusió.

L'any 2018 el volum de plasma enviat a la indústria per a la seua transformació va ser de més de 38.000 litres, dels quals es van obtindre 109.345 vials d'albúmina; 15.700 vials d'immunoglobulina; 5.638 vials d'FVIII; 240 vials de FIX , i 570 vials d'alfa 1-antitripsina.  

A la Comunitat Valenciana, en 2017, l'autosuficiència en hemoderivats farmacèutics procedents del CTCV, es va estimar en un 82 % d'albúmina; 68 % d'IGIV; 53% del factor VIII de la coagulació; 52 % del FIX de la coagulació, i quasi el 100% de l'alfa-1- antitripsina.