LABORATORI D’IMMUNOLOGIA LEUCOPLAQUETAR

La immunologia és la ciència que estudia els mecanismes de defensa del cos/organisme enfront d'agents estranys. Estos mecanismes tenen per objectiu identificar allò estrany i destruir-ho, fenomen que es coneix com a al·loimmunitat. De vegades estos sistemes es poden alterar i atacar les seues pròpies cèl·lules. Este procés alterat es coneix com autoimmunitat.

Una de les formes de defensa és per mitjà de la formació d'anticossos, estos anticossos poden estar dirigits enfront de molècules que estan a la superfície de les plaquetes o dels neutròfils que provoquen trombopènies i /o neutropènies.

Les principals patologies produïdes per estos anticossos són:

  • Trombopènies neonatals
  • Púrpures trombopèniques autoimmunes
  • Refractarietat a la transfusió de plaquetes.
  • Púrpures posttransfusionals
  • Neutropènies neonatals
  • Neutropènies autoimmunes
  • Lesió pulmonar aguda relacionada amb la transfusió (LPART).

Al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana hi ha un laboratori especialitzat que du a terme tècniques diagnòstiques referents a processos al·loimmunes o autoimmunes que afecten les plaquetes o neutròfils de la sang d'una persona