Registre de Donants de Medul·la Òssia

Donació de progenitors hematopoètics

Totes les cèl·lules de la sang es produïxen a partir de les cèl·lules mare, també anomenades progenitors hematopoètics.

El trsplantament de progenitors hematopoètics (cèl·lules mare), abans anomenades trasplantament de medul·la òssia, servix per al tractament de determinades malalties o tumors de la sang (leucèmies, limfomes, insuficiències medul·lars, etc.) .

En este tipus de trasplantament és imprescindible que el donant i el receptor tinguen una identitat immunològica dins del sistema HLA (este sistema HLA es referix al codi genètic, individual de cada persona, que servix perquè el cos sàpia diferenciar allò propi del que li és alié). Més del 70 % dels candidats a trasplantament de medul·la òssia no tenen donants compatibles entre els seus familiars. Ser compatible implica que les cèl·lules del donant i del receptor són tan paregudes entre si que poden arribar a conviure dins del pacient que rep el trasplantament).

La busca d'una medul·la compatible entre la població general (donació no emparentada, és a dir es busca entre persones que no són familiars) entranya una gran dificultat a causa de la variabilitat individual del sistema HLA.

Per a ajudar a esmenar esta dificultat es va fundar en l'àmbit nacional el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), creat per la Fundació Josep Carreras el 1991. Este registre, al seu torn, està integrat amb els d'altres països, de manera que es genera una gran base de dades mundials de tots els donants de medul·la òssia voluntaris no emparentats (no familiars).

Quan un pacient espanyol necessita ser trasplantat s'inicia una cerca. Primerament, en el registre del REDMO i si és infructuosa en tots els registres internacionals. Després de la localització d'un donant compatible, es completen les proves analítiques necessàries i, si els resultats són els correctes, se cita el donant per a l'extracció de progenitors hematopoètics al seu país d'origen, i se'ls remet a l'hospital on es tracta el pacient per a la seua posterior infusió (infondre es referix a introduir els progenitors hematopoètics en l'organisme del pacient).

Tan sols, un 20% dels trasplantaments de medul·la òssia realitzats al nostre país provenen de donació de donants espanyols, la majoria procedix d'altres països. Trobar un donant compatible fora d'Espanya requerix un temps extra del qual, de vegades, el pacient no disposa atesa la gravetat de la seua malaltia. Per això, pel fet d'augmentar el nombre de donants a Espanya s'aconseguix disminuir el factor temps per a poder aplicar este tractament i, per tant, que siga més efectiu. Esta és la raó que fa que siga tan important el augment del nombre de donants i conseqüentment l'augment de les probabilitats de troballa de persones compatibles entre el conjunt de donants espanyols.

Per a fer-se donant de progenitors hematopoètics, i ser inclòs en el Registre del REDMO, la seua edat ha d'estar compresa entre els 18 - 40 anys i no haver patit o patir cap malaltia greu o transmissible.

 

La donació de progenitors hematopoètics es pot realitzar de dos formes:

Donació de medul·la òssia (fàbrica de la sang): per mitjà de l'extracció d'una quantitat de medul·la òssia per puncions aspiratives repetides realitzades a la part posterior de l'os del maluc (crestes ilíaques posterosuperior). Este procés es realitza en condicions estèrils, en quiròfan amb anestèsia general o epidural. El donant pot tornar a la seua activitat habitual després de 24- 48 hores des de l'extracció.

Donació de progenitors de sang perifèrica: en condicions normals, les cèl·lules mare estan a la medul·la òssia, però després d'administrar fàrmacs anomenats factors de creixement, estes poden eixir a la circulació sanguínia. Per este motiu, el donant rep durant 4-5 dies estos fàrmacs (que s'administren amb punxada subcutània) i posteriorment es realitza, per mitjà de punció venosa, una afèresi (procés que consistix a retirar les cèl·lules mare del conjunt de la sang total). Este procediment no necessita ingrés hospitalari ni anestèsia general o epidural.

La donació de medul·la òssia és un acte anònim, voluntari i solidari pel qual no es rep cap compensació econòmica. A més els donants tenen tot el suport sanitari i social necessari per a efectuar la donació en les millors condicions. Així mateix, el donant pot donar-se de baixa en el registre quan ho considere convenient.

Si vosté està interessat a fer-se donant de progenitors hematopoètics, llija detingudament tota la informació que figura en la nostra pàgina web i acudisca al Centre de Transfusió de la seua província, on podrà registrar-se. Pot també informar-se en www.fcarreras.org/es en el telèfon gratuït 900 102 688 o enviant un correu electrònic a donantes@fcarreras.es.